§ 1

Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług o wykonanie prac projektowych przez Usługodawcę grupę FAI – FAST IDEA, będącej częścią MF KWADRAT Mateusz Frąszczak.

2. Witryna – strona internetowa, której właścicielem jest Usługodawca, dostępna w domenie fai-projektywnetrz.pl.

3. Usługobiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która za pośrednictwem witryny, poprzez zakup lub wysłanie wypełnionego formularza lub zamówienia drogą mailową, zamówiła Projekt.

4. Usługodawca – mgr inż. arch. Mateusz Frąszczak MF KWADRAT.

5. Plan Pomieszczenia Usługobiorcy – plan pomieszczenia lub mieszkania wraz z dokumentacją fotograficzną przesłany usługodawcy drogą mailową wraz z formularzem zamówienia. Plan pomieszczenia powinien być przygotowany zgodnie z informacjami na stronie Usługodawcy w zakładce ,,jak mierzyć wnętrze”.

6. Świadczenie usługi – wykonanie projektu gotowego lub usługi prac projektowych świadczonej bez jednoczesnej obecności stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy przesyłanej i otrzymywanej drogą mailową.

7. Środki komunikacji elektronicznej – poczta elektroniczna.

8. Siedziba – siedziba przedsiębiorcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Projekt  – zestaw rysunków służący do przedstawienia idei wnętrza lub jego fragmentu (w zależności od rodzaju pakietu różni się jego zawartość, wszelkie informacje znajdują się na witrynie  fai-projektywnetrz.pl w zakładce OFERTA). Przykładowy projekt gotowy można pobrać z strony internetowej, www.fai-projektywnetrz.pl .

10. Rzut pomieszczenia – rzut prostokątny, w którym płaszczyzna odwzorowania jest równoległa do podłogi. Rysunek przedstawia układ pomieszczenia z zaznaczeniem ścian, okien, drzwi, mebli, szachtów instalacyjnych (przyłączy, odpływów itd.), widocznych elementów instalacji tj. grzejników.

11. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia – wiadomość wysłana przez Usługodawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wskazany przez Usługobiorcę, która jest jednoznaczna z rozpoczęciem prac projektowych.

12. Koncepcja Układu Funkcjonalnego – rzut pomieszczenia z opisem i schematycznym rozmieszczenia, głównych elementów wystroju tj. stoły, sofy, stoliki, meble i sprzęt RTV, zabudowy meblowe, zabudowy kuchenne, rozmieszczenie ceramiki łazienkowej, analogicznie do rysunku koncepcji układu funkcjonalnego zawartej w Projekcie przykładowym dostępnym na stronie.

13. Formularz zamówienia –  w przypadku wybrania projektu z adaptacją, Usługobiorca przed zakupem wypełnia i przesyła do Usługodawcy formularz, w którym znajdują się niezbędne informacje do wykonania przez Usługodawcę w/w adaptacji. Do formularza należy dołączyć załączniki w formie zdjęć pomieszczenia, rysunków pomieszczenia (zwymiarowanych zgodnie z instrukcją zamieszczoną w zakładce WIĘCEJ/JAK MIERZYĆ WNĘTRZE na stronie Usługodawcy). Formularz kontaktowy, który pozwala zainicjować proces świadczenia usługi, znajduje się na witrynie fai-projektywnetrz.pl .

14. GOTOWA ARANŻACJA – świadczona przez Usługodawcę usługa, polegająca na przygotowywaniu projektów wnętrz na podstawie wymiarów przykładowego pomieszczenia. Sprzedaż tych projektów wraz z cała zawartą w nich wiedzą na temat stworzonej aranżacji, a po wybraniu przez Usługobiorcę pakietu z adaptacją dodatkowo dopasowywaniu projektu do wnętrza Usługobiorcy. GOTOWA ARANŻACJA jest podzielona na 3 rodzaje,  tzw. Pakiety.

-Projekt gotowy,

-Adaptacja standard,

-Adaptacja premium

Różnice między Pakietami są opisane szczegółowo w zakładce OFERTA/GOTOWA ARANŻACJA na stronie Usługodawcy www.fai-projektywnetrz.pl oraz w § 4

15. PROJEKT INDYWIDUALNY – świadczona przez Usługodawcę usługa, polegająca na przygotowywaniu projektu wnętrza na podstawie wymiarów i wytycznych Usługobiorcy. PROJEKT INDYWIDUALNY jest podzielona na 2 rodzaje ( w zależności od zawartości projektu), tzw. Pakiety. 

-Standard

-Premium

Różnice między Pakietami są opisane szczegółowo w zakładce OFERTA/PROJEKT INDYWIDUALNY na stronie Usługodawcy www.fai-projektywnetrz.pl

 16. KONSULTACJA ONLINE – świadczona przez Usługodawcę usługa, polegająca na przygotowywaniu uproszczonego projektu wnętrza lub fragmentu projektu, odpowiadającego na pytania Usługobiorcy. KONSULTACJA ONLINE może składać się z tekstu, rysunku lub obu tych elementów .

 17. Plan Pomieszczenia Usługobiorcy- wykonany przez Usługobiorce rysunek pomieszczenia, dla którego Usługodawca ma przygotować projekt wnętrza w Pakiecie adaptacja standard lub Pakiecie adaptacja premium. Rysunek przesłany jako załącznik do Formularzu zamówienia (pkt 13) drogą elektroniczną na adres Usługodawcy, wykonany zgodnie z instrukcją  zamieszczoną w zakładce JAK MIERZYĆ na stronie Usługodawcy)

§ 2

Informacje handlowe

1. Właścicielem witryny fai-projektywnetrz.pl

 jest magister inżynier architekt Mateusz Frąszczak

działający pod firmą MF KWADRAT Mateusz Frąszczak, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Zacisze 16, 63-400

NIP- 6222805397, REGON – 367624549.

2. Usługodawca oświadcza, iż wykonuje dokumentację projektową aranżacji wnętrz w oparciu o zamówienie usługobiorcy sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu. Usługodawca dostarcza usługę nie zawierającą wad.

3. Usługodawca w sprawach świadczonych usług porozumiewa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: fai.kontakt@gmail.com

§ 3

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług przez Usługodawcę oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. W sprawach związanych ze świadczeniem usług elektronicznych, nieopisanych w Regulaminie, stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3. Usługi świadczone za pośrednictwem Witryny dostępne są dla osób fizycznych i prawnych mogących zawierać umowy i podlegających zastosowaniu przepisów prawa. Osoba składająca zamówienie w imieniu osoby prawnej deklaruje i gwarantuje, że posiada odpowiednie upoważnienia do zawarcia niniejszej umowy w jej imieniu. Na żądanie Usługodawcy upoważnienie zostanie przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej do jego wglądu. Usługi Witryny są dostępne dla osób pełnoletnich.

4. Usługobiorca zamawiając usługę, zobowiązany jest oświadczyć, że zapoznał się z opisem usługi i akceptuje wszystkie warunki zawarte w Regulaminie. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia Projektu z adaptacją za pośrednictwem Witryny fai-projektywnetrz.pl lub dokonanie zakupu projektu gotowego  jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy o świadczenie usługi w formie elektronicznej.

§ 4

Składanie zamówień

1. GOTOWA ARANŻACJA

1) Witryna umożliwia Usługobiorcom zakup wybranego przez nich projektu, który w zależności od wybranego rodzaju Pakietu może zostać w ramach zamówienia dopasowany do wymiarów Planu Pomieszczenia Usługobiorcy. Warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia zamieszczonego na Witrynie Usługodawcy. Usługobiorca zobowiązany jest podać e-mail, który następnie służyć ma dalszej współpracy oraz przesłaniu finalnego zamówienia. Usługobiorca bierze pełną odpowiedzialność za podane w formularzu zamówienia dane oraz oświadcza, że są zgodne z prawdą.

2) Usługobiorca zobowiązany jest podczas składania zamówienia zaznaczyć w Formularzu zamówienia wybrany pakiet:

Projekt gotowy

Adaptacja standard

Adaptacja premium

3) Złożenie zamówienia na Witrynie fai-projektywnetrz.pl jest prawnie wiążącą umową usługi.

4) Projekt Gotowy – jest wykonywany na podstawie przykładowego pomieszczenia i NIE jest on dopasowany przez usługodawcę do Planu Pomieszczenia Usługobiorcy.

5) Adaptacja (standard i premium, w zależności od wybranego pakietu, różnice między wyżej wymienionymi są dokładnie wyjaśnione na witrynie fai-projektywnetrz.pl w zakładce OFERTA/GOTOWA ARANŻACJA) zostanie wykonany na podstawie Planu Pomieszczenia Usługobiorcy, który powinien zostać dostarczony wraz z formularzem zamówienia za pomocą formularza kontaktowego na witrynie fai-projektywnetrz.pl lub bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej. Po otrzymaniu Planu Pomieszczenia Usługobiorcy, Usługodawca w terminie do 3 dni roboczych zgłasza dodatkowe pytania i po wyjaśnieniu wątpliwości akceptuje Plan Pomieszczenia Usługobiorcy lub akceptuje go bez zgłaszania wątpliwości (czas zatwierdzenia przez nas możliwości wykonania adaptacji może się przedłużyć w związku z  przyczynami od nas niezależnymi, jak np. potrzeba poprawienia przez klienta rysunku z wymiarami. W takich sytuacjach kontaktujemy się z klientem indywidualnie). Usługodawca w pewnych sytuacjach ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia, np. jeśli wybrany projekt gotowy nie da się zaadaptować do Pomieszczenia Usługobiorcy. Po zaakceptowaniu zlecenia i zaksięgowaniu opłaty, Usługodawca rozpoczyna prace nad adaptacją projektu.

Każdorazowo potwierdzenie przyjęcia zlecenia zostaje wyrażone za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Plan Pomieszczenia Usługobiorcy powinien zawierać, co najmniej zwymiarowany rzut pomieszczenia, wysokość pomieszczenia, wymiary i rozmieszczenie okien, wysokości parapetów od poziomu podłogi, rozmieszczenie punktów instalacji wod-kan, co, elektrycznej.

6) Po złożeniu zamówienia następuje wykonanie w pełni usługi (tj. wykonanie projektu), które stanowi spełnienie świadczenia. Po spełnieniu świadczenia Usługobiorca będący konsumentem traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.  

2. PROJEKT INDYWIDUALNY

1) Projekt zostanie wykonany na podstawie Planu Pomieszczenia Usługobiorcy, który powinien zostać dostarczony wraz z formularzem zamówienia za pomocą formularza kontaktowego na witrynie fai-projektywnetrz.pl lub bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej. Po otrzymaniu Planu Pomieszczenia Usługobiorcy, Usługodawca w terminie do 3 dni roboczych zgłasza dodatkowe pytania i po wyjaśnieniu wątpliwości akceptuje Plan Pomieszczenia Usługobiorcy lub akceptuje go bez zgłaszania wątpliwości (czas zatwierdzenia przez nas możliwości wykonania projektu może się przedłużyć w związku z  przyczynami od nas niezależnymi, jak np. potrzeba poprawienia przez klienta rysunku z wymiarami. W takich sytuacjach kontaktujemy się z klientem indywidualnie). Usługodawca w pewnych sytuacjach ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia. Po zaakceptowaniu zlecenia przez Usługodawcę i zaksięgowaniu opłaty, Usługodawca rozpoczyna prace nad projektem.

3. KONSULTACJE ONLINE

1) Usługobiorca wybiera na witrynie Usługodawcy produkt Konsultacja online, dodaje go do wirtualnego koszyka, wypełnia formularz zakupowy i dokonuje opłaty za usługę. Na podany w formularzu adres email zostanie przesłana informacja o zaksięgowaniu wpłaty oraz podany adres email, na który należy przesłać swoje pytania na które Usługobiorca chce, by Usługodawca odpowiedział.

§ 5

Wynagrodzenie za wykonane usługi, sposób jej naliczania oraz sposób jej zapłaty.

1. Cena danej usługi to cena podana na witrynie www.fai-projektywnetrz.pl , przy konkretnym produkcie, w zależności od wybranego pakietu (jeśli dana usługa posiada podział na pakiety)

Gotowa aranżacja: Projekt gotowy, Adaptacja standard, Adaptacja premium

Projekt indywidualny: Standard, Premium

Konsultacja online

2. Cena za usługę będzie płatna z góry w sposób następujący:

za Gotową aranżację: Projekt gotowy, oraz za Konsultację online:

po wybraniu przez Usługobiorcę w/w (dodaniu do wirtualnego koszyka zakupowego) i sfinalizowaniu transakcji poprzez wypełnienie formularza, a w szczególności zaakceptowaniu regulaminu oraz podaniu adresu e-mail, na który ma zostać przesłany zakupiony projekt.

Następnie poprzez system płatności internetowych powiązany z witryną fai-projektywnetrz.pl

lub za pośrednictwem przelewu bankowego na konto usługodawcy

za Gotową aranżacje: Adaptacja standard, Adaptacje premium, oraz za Projekt indywidualny: Standard, Premium

po wybraniu projektu i przesłaniu go do usługodawcy wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym lub po napisaniu zgłoszenia drogą mailową. Następnie po uwagach/akceptacji usługodawcy następuje opłacenie usługi za pośrednictwem przelewu bankowego na konto usługodawcy.

  • Wynagrodzenie będzie płatne na konto:

przy zakupie Gotowej aranżacji: Projekt gotowy, oraz za Konsultacji online za pośrednictwem strony „przelewy24” lub tradycyjnym przelewem bankowym.

Natomiast przy zakupie Gotowej aranżacji: Adaptacja standard, Adaptacje premium, oraz Projekt indywidualny: Standard, Premium

bezpośrednio na konto (brak opcji ,,przelewy24″).

Nr konta:

50 1050 1201 1000 0097 1978 0836
ING Bank Śląski S.A.

MF KWADRAT MATEUSZ FRĄSZCZAK
UL. ZACISZE 16
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

3. Na życzenie Usługobiorcy wystawiona zostanie faktura bez VAT.

4. Ceny podane na witrynie usługodawcy są cenami brutto.

§ 6

Szczegółowa realizacja projektu

1. GOTOWA ARANŻACJA

1) Po dokonaniu zakupu projektu gotowego, Usługobiorca otrzymuje drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, zestaw plików przedstawiających pomysł na aranżacje wnętrza w formacie pdf. Dokładny zakres i format projektu jest opisany na witrynie fai-projektywnetrz.pl . Przykładowy projekt można pobrać z strony internetowej w zakładce OFERTA/GOTOWA ARANŻACJA.

2) Po dokonaniu wyboru Adaptacji i złożeniu zamówienia przez Usługobiorcę, następuje proces rozpatrzenia zgłoszenia. Po zapoznaniu się z treścią zamówienia Usługobiorcy, Usługodawca informuje o akceptacji zlecenia lub braku akceptacji zlecenia.

Po zaksięgowaniu wynagrodzenia opisanego w §5 Regulaminu, Usługodawca przystępuje do prac adaptacyjnych, dopasowując Projekt gotowy do przesłanego w formularzu wnętrza Usługobiorcy.

3) Projekty prezentowane na stronie fai-projektywnetrz.pl dostępne są w trzech Pakietach o różnej cenie:

Projekt gotowy

Adaptacja standard

Adaptacja premium

Ich zawartość opisana jest na witrynie w zakładce OFERTA/GOTOWA ARANŻACJA.

Termin dostosowania Projektu do Planu Pomieszczenia Usługobiorcy wynosi do 8 dni roboczych przy adaptacji standard i do 12 dni roboczych przy adaptacji premium.

4) Zamówiony projekt wysyłany jest w całości w formie elektronicznej na podany przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia adres e-mail.

5) Jeżeli z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy przesłanie projektu na wskazany adres e-mail okaże się niemożliwe, to Usługodawca nie ponosi za to odpowiedzialności.  Usługobiorca powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą w celu ustalenia sposobu przekazania Projektu.

6) W uzasadnionych przypadkach termin dostosowania Projektu do Planu Pomieszczenia Usługobiorcy może ulec przedłużeniu. W w/w sytuacjach termin będzie ustalany z Usługobiorcą indywidualnie.

2. PROJEKT INDYWIDUALNY

1) Dokładne informacje na temat przebiegu współpracy przy projekcie indywidualnym znajdują sie w zakładce OFERTA/PROJEKT INDYWIDUALNY na stronie internetowej Usługodawcy www.fai-projektywnetrz.pl .

3. KONSULTACJA ONLINE

1) Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu oraz maila z pytaniami Usługobiorcy, Usługodawca przygotowuje odpowiedzi na pytania usługobiorcy, w razie konieczności kontaktuje się telefonicznie z Usługobiorcą.

2) Usługodawca gotową konsultację (uproszczony projekt odpowiadający na pytania Usługobiorcy) przesyła na adres mailowy Usługobiorcy.

§ 7

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Przykładowe sytuacje, w których Usługobiorca może złożyć reklamację celem twierdzenia wad w udostępnionym pliku: 

– nieuwzględnienie przez Usługodawcę wymiarów podanych przez Usługobiorcę

– brak możliwości odtworzenia pliku przy użyciu standardowego oprogramowania stosowanego dla plików pdf,

– nieotrzymanie przez Usługobiorcę, wymaganych umową materiałów cyfrowych (np. z powodu błędu serwisu poczty elektronicznej).

2. Reklamacja podlega złożeniu  nie później niż w terminie 2 lat od dnia otrzymania projektu w drodze elektronicznej. Reklamację należy przesłać drogą elektroniczną na adres Usługodawcy.

3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni od ich otrzymania, według postanowień Regulaminu.

4. Reklamacja powinna zawierać opis wady oraz dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy.

5. Usługobiorca, zamawiając projekt, przyjmuje do wiadomości, że wszelkie wizualizacje komputerowe są jedynie poglądowe i w sposób uproszczony oddają rzeczywistość, więc nie mogą być podstawą do ewentualnych reklamacji. Usługodawca nie odpowiada za efekt końcowy realizacji Projektu przez Usługobiorcę.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za produkty i materiały zawarte w projekcie (meble, farby itd). Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za ich dostępność w danym terminie lub miejscu. Jeśli jednak zaistnieje problem z uzyskaniem podanych w projekcie elementów wystroju prosimy o indywidualny kontakt, z Usługodawcą, który może pomóc w znalezieniu zamiennika danego produktu. Nasi architekci pomagają w znalezieniu produktu lub zamiennika produktu pasującego do wystroju przez okres 6 miesięcy od dnia zakupu projektu.

§ 8

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO dla subskrybentów newslettera

Mając na uwadze obowiązujące od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z 2016 r., Nr 119, s.1) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MF KWADRAT Mateusz Frąszczak prowadzący markę „FAST IDEA PROJEKTY WNĘTRZ”. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem listownie na adres: ul. Zacisze 16, 63-400 Ostrów Wlkp. lub przez e-mail: FAI.KONTAKT@gmail.com .

2. Inspektor ochrony danych

Może Pani/Pan się kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, listownie na adres: ul. Zacisze 16, 63-400 Ostrów Wlkp. lub przez e-mail: FAI.KONTAKT@gmail.com .

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

Dane Usługobiorcy zainteresowanego zakupem usługi/kupującego usługę będą przetwarzane:

w celu niezbędnym do przygotowania projektu, wykonania usługi, sprawdzenia postępu prowadzonych prac, zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą oraz niezbędnym do wykonywania umowy, której jesteście lub będziecie Państwo stroną.

Dane Usługobiorcy zapisującego się do newslettera będą przetwarzane:

po Pani/Pana dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera, zawierającego informacje o produktach i wydarzeniach związanych z prowadzoną przez nas działalnością, w zakresie następujących danych:  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.

Podanie danych jest konieczne, jeśli chce Pani/Pan otrzymywać newsletter. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres subskrypcji newslettera lub w przypadku związanym z dokonanym zakupem przez okres 10 lat, jednakże nie dłużej niż do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na jego otrzymywanie.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, które nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

W tym celu należy wysłać maila na adres fai.kontakt@wp.pl o treści
– jeśli po zakupie projektu chcą Państwo usunąć swoje dane z naszej bazy

,,proszę o usunięcie moich danych osobowych z bazy”

– jeśli chcą Państwo zrezygnować z newslettera

,,rezygnuję z newslettera”

2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub w celu realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;

7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody;

8. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9

Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód, spowodowanych przerwami w funkcjonowaniu Witryny lub wynikających z awarii lub przerw w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, będących poza wpływem Usługodawcy.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości lub szkody powstałe w wyniku przesłania błędnych lub niekompletnych danych na Planie Pomieszczenia Usługobiorcy.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy wykonania wnętrza przez Usługobiorcę, z uwagi na to, że nie posiada on wpływu na ostateczne decyzje zakupowe, wykonawcze itd. Usługodawca przekazuje swoja idee w formie Projektu (cyfrowy przybliżony obraz).

4. Strony umowy (usługodawca oraz podmiot, który jest osobą prawną) wyłączają rękojmię.

5. Korzystanie ze świadczonych przez Usługodawcę usług w formie elektronicznej nie powoduje szczególnych zagrożeń. Korzystanie z usługi wymaga posiadania aktualnego oprogramowania, które:

a) umożliwia korzystanie z internetu (w szczególności niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej),

b) umożliwia przetwarzanie plików w formacie pdf (Portable Document Format).

§ 10

Zmiany regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronach Witryny.

2. Regulamin może ulec zmianie. Usługobiorca będzie informowany o dokonywanych zmianach za pośrednictwem strony głównej fai-projektywnetrz.pl. W razie dokonania zmiany Regulaminu w toku wykonywania usługi, Usługobiorca będzie informowany o dokonanej zmianie odrębną wiadomością mailową.

§ 11

Informacje dodatkowe

  1. Wszelkie materiały graficzne wykorzystywane do prezentacji projektów podlegają ochronie prawnoautorskiej.
  2. Usługodawca udziela licencji wyłącznie na jednorazowe wykorzystanie projektu przez Usługobiorcę, na potrzeby realizacji usługi. Wykorzystanie Projektu lub jego fragmentów w celach komercyjnych lub reklamowych jest niedozwolone, chyba że Usługodawca wyraził na to zgodę. Usługodawca będzie dochodził roszczeń związanych z niedozwolonym użyciem projektu na drodze cywilnej.